Administratieve verlichting ziekmelding bij no-risk polis

Ontvangt u als werkgever loonkostensubsidie voor een medewerker die valt onder het Doelgroepregister van UWV, dan is er goed nieuws. De ziekmeldingsprocedure is vereenvoudigd!

Per 1 januari 2022 hoeft u bij ziekte van uw medewerker geen ziekmelding meer te doen bij de gemeente waar uw medewerker woonachtig is, maar alleen nog bij UWV. Deze wijziging per 1 januari betekent een administratieve verlichting voor u als werkgever.

Bij ziekte van een medewerker meldt u als werkgever de betreffende medewerker op de eerste dag ziek via het werkgeversportal van UWV. UWV zal gedurende de duur van de ziekte de no-riskpolis uitbetalen over het percentage van de loonsom dat de medewerker productief is. De gemeente blijft de loonkostensubsidie doorbetalen over het percentage dat medewerker niet productief is.

Voorbeeld
Als de loonwaarde van de medewerker is vastgesteld op 60% betaalt de gemeente loonkostensubsidie aan de werkgever over het deel dat iemand niet actief kan zijn. Dat is dan 40% verhoogd met de werkgeverslasten. Die loonkostensubsidie blijft bij ziekte gewoon doorlopen. De uitkering c.q. compensatie voor ziekte volgens de no-riskpolis die UWV aan de werkgever uitkeert is dan de overige 60% van het laatste loon. Samen 100%, dus no-risk.

Nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Werkse! of mail wsp@werkse.nl.

Meer over loonkostensubsidie.